Birou Executor Judecatoresc Bucuresti – Plaveti Nicolae-Dorin

Bucuresti, Calea 13 Septembrie 118-120, bl. 60-62, sc. 1, et.8, ap. 21, sector 5

Mobil: 0745 234 665 – Email: office@bejplaveti.ro

Biroul Executorului Judecatoresc  Plaveti Nicolae-Dorin este competent din punct de vedere teritorial sa efectueze acte de executare silita in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti

Executorul Judecatoresc Plaveti Nicolae-Dorin a fost numit in functie prin Ordinul Ministrului Justiei nr. 109 / C din 02.03.2005.

Inainte de numirea in functia de executor judecatoresc, dl. Nicolae-Dorin Plaveti a profesat ca avocat in cadrul Baroului Bucuresti.

Birou Executor Judecatoresc Plaveti Nicolae-Dorin isi exercita atributiile in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 188/2000, republicata.

Specializat in indeplinirea procedurilor specifice de executare silita, notificarea actelor judiciare si extrajudiciare, recuperarea de creante, popriri, puneri in posesie, executari silite mobiliare si imobiliare.

Inaltul profesionalism, promptitudinea si confidentialitatea serviciilor oferite clientilor ne caracterizeaza si ne recomanda.

Servicii

Birou Executor Judecatoresc Plaveti Nicolae Dorin,  din circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti, ofera toate tipurile de servicii prevazute de legea 188/2000 si codul de procedura civila.
Din categoria executarilor silite directe, este specializat in urmatoarele tipuri de… Vezi mai mult

Competenţa Teritoriala

Competenta teritoriala pentru Birou Executor Judecatoresc Plaveti Nicolae Dorin se intinde pe raza Curtii de Apel Bucuresti, care cuprinde urmatoarele judeţe:
– Bucuresti (Judecatoria Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6);
Vezi mai mult

Acte Necesare

Pentru alcatuirea dosarului de executare, creditorul trebuie sa depuna la biroul executorului judecatoresc urmatoarele acte:
– cererea de executare silită;
– titlul executoriu în original sau copie legalizata; Vezi mai mult

Servicii Birou Executor Judecatoresc Plaveti Nicole Dorin

Executarea silita directa – in cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul executoriu consta in lasarea posesiei unui bun, in predarea unui bun sau a folosintei acestuia ori in evacuarea debitorului dintr-o locuinta sau dintr-o alta incinta, in desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrari ori in indeplinirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa in termenul prevazut in somatie, creditorul va solicita executarea silita, putand, in raport cu imprejurarile cauzei si natura obligatiei ce se executa, sa sesizeze instanta de executare, in vederea aplicarii unei penalitati. Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui imobil sau obligatia de a-l preda, a-l lasa in posesie ori in folosinta, dupa caz, cuprinde si obligatia de evacuare a imobilului, daca legea nu prevede in mod expres altfel.

Executarea silita directa fara somatie La cererea creditorului, daca se justifica o nevoie urgenta sau exista pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire, sa ascunda, sa distruga ori sa deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanta de executare va putea sa dispuna ca executarea silita sa se faca de indata si fara somatie. Instanta analizeaza cererea, de urgenta, in camera de consiliu, fara citarea partilor. Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac.

Procesul-verbal de indeplinire a executarii Despre indeplinirea executarii obligatiilor prevazute, executorul va incheia un proces-verbal in conditiile art. 889, stabilind totodata cheltuielile de executare pe care urmeaza sa le plateasca debitorul. Procesul-verbal va fi comunicat partilor, iar un exemplar va fi pastrat la dosarul de executare. Procesul-verbal constituie titlu executoriu in privinta cheltuielilor de executare, stabilite in sarcina debitorului.

Birou Executor Judecatoresc Plaveti Nicolae Dorin – Bucuresti – Executari silite mobiliare si imobiliare, Notificare acte judiciare si extrajudiciare, Popriri, Recuperari creante, Procese verbale de constatare, Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de catre instantele judecatoresti

Proces Verbal de Constatare –  înscris în care se consemnează diferite constatări ale instanţei sau ale organelor ce participă la activitatea de judecată. Proces Verbal de Constatare – se întocmeste atât în faza judecăţii propriu-zise, cât şi cu prilejul executării silite. Astfel, în faza judecăţii se poate întocmi proces verbal de constatare privitor la consemnarea mărturiei unei persoane, consemnarea opiniei unui expert, constatarea unei stări de fapt etc; în faza executării silite, un proces verbal de constatare vizează, de regulă, urmărirea sau predarea bunurilor mobile şi imobile.

După subiecţii procesuali care le întocmesc, distingem: a) proces verbal de constatare al instanţei de judecată (consemnarea depoziţiei unui martor, a opiniei unui expert etc.); b) proces verbal de constatare al organelor de executare silită (de predarea bunurilor mobile sau imobile etc); c) proces verbal de constatare al altor participanţi procesuali (de înmânare a citaţiei sau a actelor de procedură).

Orice proces verbal de constatare trebuie să cuprindă următoarele menţiuni:

1) data şi locul încheierii; 2) numele, prenumele şi calitatea celui care l-a încheiat; 3) arătarea actelor sau activităţilor îndeplinite; 4) semnătura organului sau agentului care l-a întocmit. Un proces verbal de constatare urmează să cuprindă şi unele menţiuni speciale, ce diferă însă în funcţie de constatările la care se referă. Un proces verbal de constatare întocmit de executorul judecătoresc trebuie să cuprindă următoarele menţiuni: 1) denumirea şi sediul organului de executare; 2) numele şi calitatea celui care încheie procesul-verbal; 3) data încheierii procesului-verbal şi numărul dosarului de executare; 4) titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează actul de executare; 5) numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul debitorului şi creditorului urmăritor; 6) locul, data şi ora efectuării actului de executare; 7) măsurile luate de executor sau constatările acestuia; 8) consemnarea explicaţiilor şi obiecţiunilor participanţilor la executare; 9) alte menţiuni cerute de lege sau considerate necesare de executor; 10) menţiunea, când este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori despre refuzul sau împiedicarea de a semna procesul-verbal; 11) menţionarea numărului de exemplare în care s-a întocmit procesul-verbal, precum şi a persoanelor cărora li s-a înmânat acesta; 12) semnătura executorului, precum şi, când este cazul, a altor persoane interesate în executare sau care asistă la efectuarea actului de executare; 13) ştampila executorului judecătoresc.

Birou Executor Judecatoresc Plaveti Nicolae Dorin – Bucuresti – Executari silite mobiliare si imobiliare, Notificare acte judiciare si extrajudiciare, Popriri, Recuperari creante, Proces verbal de constatare, Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de catre instantele judecatoresti.

Cf. art. 7, lit. d) din Legea nr.188/2000 privind executorii judecatoresti, una din atributiunile legale ale acestora o reprezinta recuperarea pe cale amiabila a oricaror creante. Aceasta inseamna ca pot fi recuperate pe aceasta cale inclusiv acele creante ce nu pot fi puse in executare silita, respective nu sunt constatate printr-un titlu executoriu ori nu au caracter cert, lichid sau exigibil, cf. legii. Aceasta modalitate de recuperare a creantelor nu reprezinta o executare silita propriu-zisa, deoarece partile convin de buna-voie la stingerea litigiului, executorul judeactoresc indeplinind in aceasta cauza rolul unui mediator.

Birou Executor Judecatoresc Plaveti Nicolae Dorin – Bucuresti – Executari silite mobiliare si imobiliare, Notificare acte judiciare si extrajudiciare, Popriri, Recuperarea de creante, Procese verbale de constatare, Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de catre instantele judecatoresti.

Poprirea – Ce trebuie sa stii despre poprire – sunt supuse executarii silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente. Nu sunt supuse executarii silite prin poprire: a) sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie; b) sumele reprezentand credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte; c) sumele necesare platii drepturilor salariale, dar nu mai mult de 6 luni de la data infiintarii popririi.

Poprirea este reglementata, in principal, de art. 780 – 793 Cod procedura civila.

Poprirea se infiinteaza la cererea creditorului, de executorul judecatoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit. Pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii, precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii, cand executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor, infiintarea popririi se dispune de instanta de fond, din oficiu, de indata ce hotararea este executorie potrivit legii. Birou Executor Judecatoresc Plaveti Nicolae Dorin – Bucuresti – Executari silite mobiliare si imobiliare, Notificare acte judiciare si extrajudiciare, Poprirea, Recuperari creante, Procese verbale de constatare, Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de catre instantele judecatoresti.

Notificare acte judiciare şi extrajudiciare – formalitatea care are drept scop aducerea acestora la cunoştinţa destinatarilor. Actele judiciare sunt cele care se emit pe parcursul soluţionării unui proces (citaţii, cerere de chemare în judecată, hotărâre judecătorească, cereri privind exercitarea căilor de atac şi alte acte procesuale). Actele extrajudiciare sunt cele ce nu emană de la o instanţă judecătorească însă pot fi folosite în cadrul unui eventual proces. Notificarea actelor extrajudiciare este foarte des folosită. Ea are rolul de a: – încunoştinţa cu privire la o anumită stare de fapt sau de drept; – avertiza cu privire la un anumit demers; – soma o persoană să facă sau să nu facă ceva sub o sancţiune arătată expres, etc. În funcţie de opţiunea notificantului, comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare se realizează personal de către executorul judecătoresc, prin intermediul oficiilor poştale, precum şi prin fax, poştă electronică sau alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii.

Birou Executor Judecatoresc Plaveti Nicolae Dorin – Bucuresti – Executari silite mobiliare si imobiliare, Notificare acte judiciare si extrajudiciare, Popriri, Recuperari creante, Procese verbale de constatare, Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de catre instantele judecatoresti.

Ce inseamna executari silite mobiliare si imobilare – cum se pun in aplicare

Prevederile referitoare la executarea silită sunt cuprinse în Codul de procedură civilă, art. 622 – 913. Procedura executării silite reprezintă cea de-a doua etapă din cadrul procesului civil, având ca scop principal realizarea efectivă a dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească/alt titlu executoriu. Prin procedura executării silite creditorul, titular al unui drept care a fost recunoscut printr-o hotărâre judecătorească/titlu executoriu, constrânge pe debitorul care refuză să execute de bună voie obligaţiile decurgând din titlu să le aducă la îndeplinire în mod silit.

Codul român de procedură civilă prevede o listă de măsuri executorii directe şi indirecte.

Sunt forme de executare directă acelea care poartă asupra obiectului obligaţiei stabilite prin titlul executoriu, adică predarea silită a bunurilor mobile – art. 892-894 din C.p.civ., predarea silită a bunurilor imobile – art. 895-901 din C.p.civ. şi executarea silită a unei obligaţii de a (nu) face – art. 902 – 913 (inclusiv cu dispoziții speciale privind executarea hotărârilor judecătorești referitoare la minori, art. 909-913) din C.p.civ. şi art. 1527 şi urm. din Codul civil. În cazul executării silite a obligaţiilor de a face, legea distinge între obligaţia care poate fi adusă la îndeplinire şi de o altă persoană decât debitorul și obligația intuitu personae.

Executarea indirectă se referă la mijloacele de obţinere a sumei de bani ce face obiectul titlului executoriu prin vânzarea silită a bunurilor debitorului. Formele de executare silită indirectă sunt poprirea sumelor de bani sau urmărirea (urmată de vânzarea) bunurilor. O altă măsură este urmărirea veniturilor generale ale imobilelor.

Obligaţiile susceptibile de executare silită sunt obligaţiile băneşti, predarea unui bun sau folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii/plantaţii/lucrări, încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia.

Hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul, în cazul urmăririi silite a bunurilor imobile/fructelor prinse de rădăcini şi al executării silite directe imobiliare. În cazul urmăririi silite a bunurilor mobile şi al executării silite directe mobiliare, acestea se executa de executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul/sediul debitorului sau unde se află bunurile; în cazul în care domiciliul/sediul debitorului se află în străinătate, este competent oricare executor judecătoresc.

Birou Executor Judecatoresc Plaveti Nicolae Dorin – Bucuresti – Executari silite mobiliare si imobiliare, Notificare acte judiciare si extrajudiciare, Popriri, Recuperari creante, Procese verbale de constatare, Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de catre instantele judecatoresti.